Cinsel Saldırı Suçu ( Madde 102) ve Cinsel Taciz Suçu( Madde 105)


Cinsel Saldırı Suçu

Cinsel saldırı suçu diğer bir ismiyle tecavüz suçu Türk Ceza Kanunu'nun Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar başlığı altında düzenlenmiştir.TCK'da yapılan düzenlemeyle ceza miktarı artırılmıştır. Cinsel saldırı suçu, cinsel saikle mağdurun vücut dokunulmazlığının ihlal edilmesi şeklinde gerçekleşmektedir. Cinsel saldırı suçunda mağdura yönelik bir temas olduğu için cinsel suçların en basit hali olan cinsel taciz (madde 105) suçundan ayrılmaktadır.

Cinsel davranışla bir kimsenin vücut dokunulmazlığı ihlal eden kişi,mağdurun şikayeti üzerine,beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.Cinsel davranışın sarkıntılık düzeyinde kalması halinde iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir. (Asliye Ceza)

Fiilin vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçeklemesi durumunda, oniki yıldan az olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur. Bu fiilin eşe karşı işlenmesi halinde, soruşturma ve kovuşturmanın yapılması mağdurun şikayetine bağlıdır. ( Ağır Ceza)

Suçun;

a) Beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,

b) Kamu görevlisinin,vesayet veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanmak suretiyle,

c)  Üçüncü derece dahil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeş, evlat edinen veya evlatlık tarafından,

d) Silahla veya birden fazla kişi tarafından birlikte,

e) İnsanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu ortamların sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle, işlenmesi halinde verilen cezalar yarı oranında artırılır.

Cinsel Taciz Suçu

Cinsel taciz suçu, cinsel suçlar arasında ceza miktarı olarak en hafifidir. Cinsel taciz suçunda mağdura yönelik davranış ve söz bu suçun oluşmasına neden olmaktadır. 

Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında,mağdurun şikayeti üzerine , üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adli para cezasına , fiilin çocuğa karşı işlenmesi halinde altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.(Asliye Ceza)

Suçun;

a) Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin ya da aile içi ilişkinin sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,

b) Vasi,eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma ,bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından,

c) Aynı işyerinde  çalışmanın sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle ,

d) Posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle ,

e) Teşhir suretiyle , 

işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Cinsel suçların ceza  miktarlarının çok olması, delil imkanının kısıtlı olması nedenleriyle mutlaka etkili bir savunma gerektiren suç tipidir. Hem sanık olarak yargılanan hem de mağdur kişinin bu aşamada mutlaka uzman bir ceza avukatıyla süreci yürütmesi gerekmektedir.


CİNSEL SALDIRI VE CİNSEL TACİZ SUÇUNA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI

Mağdurenin tüm aşamalarda sanığın kendisine basit cinsel saldırı eyleminde bulunduğuna ilişkin istikararlı anlatımları, dinlenen tanıklarında mağdurenin bu durumu kendilerine anlattığına ilişkin beyanları, bu konuyu mağdurenin annesinin sanığın eşi ile olay ortaya çıkmadan önce konuştuğuna ilişkin ifadesi ve tüm dosya içeriğine göre sanığın basit cinsel saldırı suçundan mahkûmiyeti yerine yazılı şekilde beraatine hükmolunması,Kanuna aykırı, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek 1412 sayılı CMUK.nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 15.12.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. ( Yargıtay 14.Ceza Dairesi 2013/1637 E. 2014/14239 K.)Sanık hakkında cinsel taciz ve tehdit suçlarından kurulan hükümlerin temyiz incelemesine gelince;
Sanığa isnat edilen cinsel taciz ve tehdit suçlarının 5237 sayılı TCK'nın 105/1 ve 106/1-c.1. maddelerinde düzenlenen cezalarının üst sınırları itibariyle aynı Kanunun 66/1-e. maddesinde belirtilen sekiz yıllık asli dava zamanaşımı süresine tâbi olduğu ve zamanaşımını son olarak kesen 09.05.2007 tarihli mahkeme sorgusundan inceleme tarihine kadar bu sürenin gerçekleştiği anlaşıldığından, hükümlerin 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek 1412 sayılı CMUK'nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, ancak bu husus yeniden yargılamayı gerektirmediğinden, sanık hakkında atılı suçlardan açılan kamu davalarının aynı Kanunun 322 ve 5271 sayılı CMK'nın 223/8. maddeleri uyarınca zamanaşımı sebebiyle DÜŞMESİNE, 13.11.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. ( Yargıtay 14.Ceza Dairesi 2017/3996 Es. 2017/5565 K. )Cinsel saldırı ve cinsel taciz dosyaları ile ilgili ceza avukatıyla çalışmak son derece önemlidir.