İSTİNAF SÜRE TUTUM DİLEKÇESİ

İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ CEZA DAİRESİNE

Gönderilmek Üzere

İSTANBUL ( ) AĞIR CEZA MAHKEMESİNE

DOSYA NO                                     :

İSTİNAF BAŞVURUSUNDA

BULUNAN SANIK                       :

MÜDAFİ                                          :

KONU                          : İstanbul ( )  Ağır Ceza Mahkemesinin 2021/…. Esas ve ……. tarihli kararı usul ve yasalara aykırı olduğundan müvekkil lehine BOZULMASI talebi ile İSTİNAF SÜRE TUTUMU dilekçesinin sunulması hakkında. 

AÇIKLAMALAR

Müvekkil hakkında , İstanbul ( ) Ağır Ceza Mahkmesi’nin 2021/…. Esas ve … tarihli duruşmasında müvekkil aleyhine usul ve yasalara aykırı şekilde karar verilmiştir. Söz konusu karar hatalı olup; bozulması gerekmektedir.

Müvekkil aleyhine verilen karar duruşma esnasında müvekkile ve tarafımıza tefhim edilmiştir. Kararın gerekçesi tarafımıza sunulduğunda , yerel mahkemenin kararının hatalı olmasının nedenlerini detaylı şekilde ve savunma  sebepleri ile sunacağız. İşbu aşamada gerekçeli kararın tarafımıza tebliğine kadar süre tutum dilekçesi sunulması hasıl olmuştur.

SEBEP VE SONUÇ       : Yukarıda açıkladığımız sebeplerle ; 

  • İstinaf Süre Tutum Dilekçemizin Kabulüne,
  • İstanbul ( ) Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2021/…. Esas ve tarihli karar usul ve yasalara aykırı olduğundan istinaf incelenmesi  sonucu BOZULMASINA karar verilmesi saygılarımızla arz ve talep ederiz.

                                                                                                                                                                                            SANIK MÜDAFİ