Cinsel Taciz Suçu

CİNSEL TACİZ SUÇU

Cinsel taciz suçu, cinsel suçlar arasında ceza miktarı olarak en hafifidir. Cinsel taciz suçunda mağdura yönelik davranış ve söz bu suçun oluşmasına neden olmaktadır.

Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında,mağdurun şikayeti üzerine , üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adli para cezasına , fiilin çocuğa karşı işlenmesi halinde altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.(Asliye Ceza)

Suçun;

a) Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin ya da aile içi ilişkinin sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,

b) Vasi,eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma ,bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından,

c) Aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle ,

d) Posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle ,

e) Teşhir suretiyle ,

işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında artırılır.


CİNSEL TACİZ SUÇU İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI


Sanık hakkında cinsel taciz ve tehdit suçlarından kurulan hükümlerin temyiz incelemesine gelince;
Sanığa isnat edilen cinsel taciz ve tehdit suçlarının 5237 sayılı TCK'nın 105/1 ve 106/1-c.1. maddelerinde düzenlenen cezalarının üst sınırları itibariyle aynı Kanunun 66/1-e. maddesinde belirtilen sekiz yıllık asli dava zamanaşımı süresine tâbi olduğu ve zamanaşımını son olarak kesen 09.05.2007 tarihli mahkeme sorgusundan inceleme tarihine kadar bu sürenin gerçekleştiği anlaşıldığından, hükümlerin 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek 1412 sayılı CMUK'nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, ancak bu husus yeniden yargılamayı gerektirmediğinden, sanık hakkında atılı suçlardan açılan kamu davalarının aynı Kanunun 322 ve 5271 sayılı CMK'nın 223/8. maddeleri uyarınca zamanaşımı sebebiyle DÜŞMESİNE, 13.11.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. ( Yargıtay 14.Ceza Dairesi 2017/3996 Es. 2017/5565 K. )

 

I-Suça sürüklenen çocuk hakkında cinsel taciz suçundan kurulan hükmün temyiz isteminin incelenmesinde;
Suç tarihinde 18 yaşını tamamlamayan mağdur çocuğa karşı işlenen cinsel taciz suçunun TCK.nın 105/1-2. cümle uyarınca şikayete tabi olmadığı gözetilmeksizin yargılamaya devamla esas hakkında bir karar verilmesi yerine yazılı şekilde düşme kararı verilmesi,
Yasaya aykırı, Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan sair yönleri incelenmeyen hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken CMUK.nun 321. maddesi gereğince BOZULMASINA,
II-Suça sürüklenen çocuk hakkında kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan kurulan hükmün temyiz isteminin incelenmesinde;
Oluşa ve dosya kapsamına uygun mahkemenin kabulüne göre; suça sürüklenen çocuk ve mağdurun bir süre arkadaşlık yaptıkları ancak mağdurun suça sürüklenen çocuğu terkettiği, suça sürüklenen çocuğun konuşmak için mağdurun yanına geldiği ve kendisi ile konuşmak istediğini söylediği, mağdurun kabul etmemesi üzerine koluna girerek zorla ara bir sokağa götürdüğü, tanık Mehmet’in gelmesi üzerine olay yerinden ayrılması şeklinde gerçekleşen olayda; sanığın eyleminin kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçunu oluşturduğu gözetilmeksizin yazılı şekilde hüküm kurulması,
Yasaya aykırı, Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükümlerin bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken CMUK.nın 321. maddesi gereğince BOZULMASINA, 21.09.2021 gününde oy birliğiyle karar verildi.  ( Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2020/12068 E. - 2021/17870 K. )


 Sanığın işlediği kabul edilen cinsel taciz suçunun üst sınırının iki yıl veya daha az süreli hapis cezasını gerektirmesi ve mahkemece mahkumiyet hükmü kurulmasının ardından 17.10.2019 tarihinde yürürlüğe giren 7188 sayılı Kanunla yeniden düzenlenen 5271 sayılı CMK’nın 251. maddesindeki basit yargılama usulüne dair kanuni düzenlemeden sonra 7188 sayılı Kanunun geçici 5. maddesinin 1/c bendine yönelik olarak 19.08.2020 günlü, 31218 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Anayasa Mahkemesinin 25.06.2020 tarih ve 2020/16 Esas-2020/33 sayılı Kararı ile 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununa 7188 sayılı Kanunun 31. maddesiyle eklenen geçici 5. maddesinin (d) bendinde yer alan “kovuşturma evresine geçilmiş” ibaresinin, aynı bentte yer alan “basit yargılama usulü” yönünden Anayasaya aykırı bulunarak iptal edilmesi karşısında, anılan karara istinaden sanığın hukuki durumunun yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,

Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafisinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, esası incelenmeyen hükmün 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek 1412 sayılı CMUK’nın 321. maddesi gereğince BOZULMASINA, 15.09.2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi. ( Yargıtay 9. Ceza Dairesi 2021/22087 E. , 2021/7690 K. )