En İyi Boşanma Avukatı Kimdir? Boşanma Avukatı İstanbul ?

En İyi Boşanma Avukatı Kimdir? Boşanma Avukatı İstanbul ?

Taraflar boşanma aşamasına geldiklerinde bu süreci bir boşanma avukatı ile sürdürmek istemektedir. Tabi bu süreçte destek aldığı avukatın da iyi olmasını istemektedir. Gerçekten de boşanma davaları önemli ve tecrübe gerektiren davalar olduğundan iyi boşanma avukatı ile sürecin sürdürülmesi gerekmektedir. Bu anlayışla , insanlar boşanma avukatı ararken gerek internetten gerekse de çevresinde en iyi boşanma avukatı olarak aramaktadır. Peki en iyi boşanma avukatı kimdir ? En iyi boşanma avukatı tabiri doğru mudur ? En iyi boşanma avukatı ararken nelere dikkat edilmelidir ? 

Boşanma süreci, insanların hayatta verdiği önemli kararlardan biri olduğu için taraflar için kimi zaman zor ve stresli geçebilmektedir. Taraflardan birinin bu süreçte boşanmak istememesi, tarafların talepler noktasında uzlaşamaması ( nafaka, maddi manevi tazminat, velayet , mal paylaşımı vs ) , yaşanan stres süreci de zorlu geçirmektedir. Bu aşama da sürecin hasarsız veya  daha az hasarlı geçilmesi için iyi bir boşanma avukatı ile sürecin yürütülmesi gerekmektedir. Çünkü; boşanma davaları önemli davalar olup; tarafların birbirinden talepleri bulunmaktadır. Bu anlamda; nafaka , velayet , maddi ve manevi tazminat ve mal paylaşımı gibi konular teknik bilgi gerekmekte ve buna göre de dava dilekçesi , cevap dilekçesi ve tanık gibi delillerin dikkatli ve özenle seçilmesi gerekmektedir. Tarafların boşanma davalarını tek başlarını açma ve devam etme hakları bulunmakla birlikte tecrübeli bir avukatla boşanma davasının takip edilmesi gerekmektedir. 

Kişilerin en iyi boşanma avukatı ararken dikkat etmesi gereken durumlar vardır. Boşanma avukatı ararken , boşanma davalarında tecrübeli bir avukatla sürecin sürdürülmesi önemlidir. Zira; avukat geçmişte baktığı davalardan tecrübe kazanır ve bir sonraki davalarda daha dikkatli olmaktadır. Özellikle boşanma davaları üzerinde uzmanlaşmış bir boşanma avukatı davayı daha sağlıklı sürdürme ihtimali yüksektir. Yine iyi bir boşanma avukatı ararken ; avukatın hitabı , ikna kabiliyeti gibi durumlar da önemlidir. Yine iyi boşanma avukatı ararken; avukatın dosyanızla iyi bir şekilde ilgileneceğine, dosya takibi konusunda sıkıntı oluşturmayacağına dikkat edilmesi gerekmektedir. 

İyi bir boşanma avukatı ,boşanma davasını takip ederken dikkat etmesi gereken ve üzerinde durması gereken durumlar vardır. Avukat , boşanma talebiyle gelen müvekkil ile öncelikle bir ön görüşme yapmalı, müvekkilin bu süreçteki taleplerini dinlemeli , davayı lehine sonuçlandıracak hususları dikkatlice not alması gerekmektedir. Dava dilekçesi hazırlanırken davanın önemli hususları yazılmalı ve talepler eksiksiz bir şekilde ifade edilmesi gerekir. Yine dosyaya sunulacak delillerin dikkatlice seçilmesi , tanık olarak dinlenecek kişilerin olayları duyan gören tanıklardan seçilmesi gibi hususların dikkate alınması gerekir. 

Tarafların boşanma davalarını; taraflardan birinin yerleşim yerinde veya davadan önce son defa altı aydan beri oturdukları yer mahkemesinde açabilir. Bu anlamda İstanbul’da boşanma davası açmak isteyen taraflar bulundukları ilçeleri de göz önünde bulundurarak İstanbul’da davalarını açmaları gerekmekte.    

Boşanma Sebepleri Nelerdir?

 Boşanma sebepleri Türk Medeni Kanunu'nda boşanma başlığı altında boşanma sebepleri olarak tek tek  sayılmaktadır. Taraflar boşanma davası açtığında bu sebeplere dayanarak boşanma davası açmakta ve yargılama bu sebepler üzerinden devam etmektedir. Kanunda sayılan bu haller şunlardır;

  • Zina
  • Hayata kast,pek kötü veya onur kırıcı davranış
  • Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme
  • Terk
  • Akıl Hastalığı
  • Evlilik birliğinin temelden sayılması  

           Boşanma sebepleri mutlak boşanma sebepleri ve nispi boşanma sebepleri olarak ayrılmaktadır.  Mutlak boşanma sebebi, boşanmanın ispat edilmesi boşanma kararı verilmesi için yeterli görülmektedir. Nispi boşanma sebebi ise, boşanmanın ispat edilmesi ve ayrıca ortak hayatın tarafları için çekilmez hal alması gerekmektedir. Mutlak boşanma sebepleri; zina, hayata kast,pek kötü veya onur kırıcı davranış, terk , anlaşmalı boşanma ve fiili ayrılıktır. Nispi boşanma sebepleri; suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, akıl hastalığı ve evlilik birliğinin temelden sarsılmasıdır.Boşanma sebepleri ayrıca özel ve genel boşanma sebepleri olarak ayrılmaktadır. Özel boşanma sebepleri; zina, hayata kast,pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme,terk ve akıl hastalığıdır. Genel boşanma sebepleri ise; evlilik birliğinin temelden sarsılması,anlaşmalı boşanma ve fiili ayrılıktır. Türkiye 'de açılan boşanma davalarının büyük çoğunluğu evlilik birliğinin temelden sarsılması sebebi ile açılmaktadır. Anlaşmalı boşanma davası da tarafların sıklıkla tercih ettiği bir yöntemdir. Anlaşmalı boşanma , boşanma sürecini hızlı bir şekilde sonuçlandıran bir yöntem olduğu için de tercih edilmektedir.

Boşanma Davasını Kim Açar ve Yetkili ve Görevli Mahkeme Neresidir? 

Boşanma davası açmak isteyen eş, boşanma sebeplerine dayanarak, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesinde davayı açabilir. Görevli mahkeme ; Aile mahkemeleridir. Boşanma davalarında yetki önemlidir. Aksi takdirde ; yetkisiz olan mahkeme yetkisizlik kararı verecek. Bu durum da davayı daha da uzatacaktır.

Boşanma Kararına Hakim Nasıl Karar Verir?

Boşanmak isteyen boşanma sebeplerini ispatlamışsa, hakim boşanmaya veya ayrılığa karar verir. Dava yalnız ayrılığa ilişkin ise, boşanmaya karar verilemez. Dava boşanmaya ilişkinse, ancak ortak hayatın yeniden kurulması olasılığı bulunduğu takdirde ayrılığa karar verilebilir. Ayrılığa bir yıldan üç yıla kadar bir süre için karar verilebilir. Boşanma davalarında ispat hususu çok önemlidir. Gerek boşanmaya karar verilmesi gerekse nafaka ve maddi ve manevi tazminat konularında ispat hususu son derece önemlidir. Bu yüzden bu sürecin boşanma avukatı ile sürdürülmesi gerekmektedir.

Boşanma Davasında Tarafların Talepleri Nelerdir?

Boşanmak isteyen taraf, öncelikle boşanma sebeplerine dayanarak boşanma kararı verilmesi için talepte bulunur. Boşanma nedeniyle, daha az kusurlu olmak kaydıyla kusurlu taraftan maddi ve manevi tazminat talebinde bulunabilir. Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan malî gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Mahkeme tarafları dinledikten sonra velayet konusunda karar verir. Çocuğun menfaati göz önünde tutularak velayet anne veya babadan birine verilir. Velayeti kendisinde bulunmayan eş çocuğa nafaka ödemekle yükümlü olur. Velayet, nafaka ve maddi ve manevi tazminat konuları için iyi  boşanma avukatı ile sürecin takip edilmesi gerekmektedir.

Nafaka Türleri Nelerdir?

1- Tedbir NafakasıTedbir nafakası, boşanma davası devamı süresince ekonomik anlamda zor durumda düşecek tarafa ve çocuklara ödenen geçici önlem niteliğinde bir nafakadır. Tedbir nafakasına ilişkin;  TMK madde 169 : Boşanma veya ayrılık davası açılınca hakim, davanın devamı süresince gerekli olan, özellikle eşlerin barınmasına, geçimine, eşlerin mallarının yönetimine ve çocukların bakım ve korunmasına ilişkin geçici önlemleri resen alır. Tedbir nafakası belirlenirken Yargıtay ; tarafların ekonomik durumlarının tam ve sağlıklı araştırılmasını, günün ekonomik şartlarına ve TMK madde 4 hakkaniyet ilkesi gözetilerek karar verilmesi gerektiğini belirtmektedir. Tedbir nafakasını hakim resen göz önüne alarak boşanma süresince ekonomik anlamda zor durumda kalacak olan eşe diğer tarafça belli bir miktar ödenmesine karar verir. Yine aynı şekilde müşterek çocukların her birine de belli bir ödeme yapılması takdir eder. Tedbir nafakasına karar verilebilmesi için nafaka alan kişinin kusurlu ya da kusursuz olması önemli değildir.

2- Yoksulluk Nafakası

Yoksulluk nafakası, boşanma neticesinde yoksulluğa düşecek olan tarafın diğer taraftan daha ağır kusurlu olmamak kaydıyla nafaka istemesidir. Yoksulluk nafakası TMK düzenlenmiştir. Buna göre;TMK madde 175 : Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir.Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz.Yoksulluk nafakasına karar verilebilmesi için; nafaka talep edenin yoksulluğa düşecek olması, diğer taraftan daha ağır kusurlu olmaması gerekir.Tedbir nafakasında kusur şartı aranmaz . Yoksuluk nafakasına talep edenin daha ağır kusurlu olmaması gerekir. Yine hakim tarafların ekonomik durumu, günün koşulları ve hakkaniyete uygun bir miktara hükmeder.Yoksulluk nafakası toptan veya irat biçiminde ödenmesine karar verilebilir. İrat biçiminde ödenmesine karar verilen nafaka, alacaklı tarafın yeniden evlenmesi ya da taraflardan birinin ölümü halinde kendiliğinden kalkar; alacaklı tarafın evlenme olmaksızın fiilen evliymiş gibi yaşaması , yoksulluğun ortadan kalkması ya da haysiyetsiz hayat sürmesi halinde mahkeme kararı ile kaldırılır.Yoksulluk nafakasının tarafların mali durumun göre artırılmasına veya azaltılmasına ilişkin mahkeme  karar verebilir.

3- İştirak Nafakası

İştirak , kelime olarak ortak olma, katılma anlamına gelmektedir. Boşanma davası sonucunda, velayeti kendisine verilmeyen eş müşterek çocuklara mali imkanları oranında çocukların ergin olunacağı yaşa kadar ödediği nafaka türüdür. İştirak nafakası TMK madde 182'de düzenlenmiştir. Buna göre;TMK Madde 182 : Velayeti kullanılması kendisine verilmeyen eşin çocuk ile kişisel ilişkisinin düzenlenmesinde, çocuğun özellikle sağlık ,eğitim ve ahlak bakımından yararları esas tutulur. Bu eş , çocuğun bakım ve eğitim giderlerine gücü oranında katılmak zorundadır. Hakim iştirak nafakasını talep olmaksızın resen dikkate alır.

4- Yardım Nafakası

Yardım nafakası, TMK'nın 364. maddesinde nafaka yükümlülükleri başlığı altında düzenlenmiştir. Buna göre;TMK madde 364 : Herkes , yardım etmediği taktirde yoksulluğa düşecek olan üstsoyu ve altsoyu ile kardeşlerine nafaka vermekle yükümlüdür.Kardeşlerin nafaka yükümlülükleri, refah içinde bulunmalarına bağlıdır.Eş ile ananın bakım borçlarına ilişkin hükümler saklıdır.

Boşanmada Maddi ve Manevi Tazminat   

       Hukuk sistemimiz boşanma ile birlikte taraflara maddi ve manevi tazminat isteme hakkı tanımaktadır. Zira; Türk Medenİ Kanunu'nun 174. maddesi bu hususa açıklık getirmektedir.Maddi ve Manevi TazminatMadde 174 - Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebilir.Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakları saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun bir para ödenmesini isteyebilir.Kanun, maddi  tazminatın istenebilmesi için birtakım şartlar istemektedir. Buna göre tarafların maddi tazminat isteyebilmesi için;a) Hakim boşanmaya karar vermesi gerekmektedir.Hakim boşanma kararı vermelidir. Hakim ayrılık veya boşanmanın reddine karar vermesi durumunda tazminat isteme hakkı olmamaktadır. b) Tazminat isteminde bulunan taraf kusursuz veya daha az kusurlu olması gerekmektedir.c) Tazminat istenen kişi kusurlu olmalıdır.Tazminat istemenin en önemli unsurlarından biri olan kusur boşanma durumunda tazminat istemenin de en önemli unsurudur. d) Zarar meydana gelmelidir.e) Tarafların tazminat istemesi gerekmektedir. Yani talep olması şarttır.Kanun, manevi tazminat istenebilmesi için ise;a) Hakim boşanmaya karar vermesi gerekmektedir.b) Tazminat isteminde bulunan taraf kusursuz veya daha az kusurlu olması gerekmektedir.c) Tazminat istenen kişi kusurlu olmalıdır.d) Kusursuz olan tarafın kişilik hakları saldırıya uğramış olması.e) Talep şartı.Tazminatın Ödenme Biçimi Nasıldır?Tazminat toptan veya durumun gereklerine göre irat biçiminde ödenebilir. Ancak; manevi tazminat irat biçiminde ödenmesine karar verilemez. İrat biçiminde ödenmesine karar verilen maddi tazminat, alacaklı tarafın yeniden evlenmesi veya taraflardan birinin ölümü halinde kendiliğinden kalkar. Alacaklı tarafın evlenme olmaksızın fiilen evliymiş gibi yaşaması,yoksuluğun ortadan kalkması ya da haysiyetsiz hayat sürmesi durumunda mahkeme kararı ile kaldırılır.Tazminat Ne Zaman İstenir?Maddi ve manevi tazminat istemi boşanma davasının devam ettiği sürece ya da boşanma hükmünün kesinleşmesinden itibaren 1 yıl içerisinde ayrı bir dava açarak talep edilir.

Anlaşmalı Boşanma Neden Tercih Edilir?

Anlaşmalı boşanma, tarafların biran önce ayrılmak istemesi ve yeni bir düzen kurmak için tercih ettikleri ve kısa sürede sonuçlanan davadır. Çekişmeli görülmekte olan boşanma davaları daha uzun sürmesi ve tarafların yeni bir düzen kurmasının da gecikmesi nedenleriyle taraflar hızlı bir yöntem olan anlaşmalı boşanma davasını tercih etmektedir.Anlaşmalı boşanması tarafların yeni bir hayat kurması için tercih edilmesi mantıklı gözükmektedir. Ancak; boşanma davalarında sıklıkla görülen tarafların tekrar biraya gelmek istemesi ve yeniden evliliklerine devam etmek istemelerinden ötürü acelece alınan yanlış bir karar olabilmektedir. Özellikle kadınların biran önce evliliğin sona erdirmek istemelerinden ötürü telafisi mümkün olmayan zararlar ortaya çıkabilmektedir. Bu yüzden bu aşamanın uzman boşanma avukatıyla sürdürülmesi gerekmektedir. Zira; talep edilmeyen bazı hakların sonradan istenmesi mümkün olmamaktadır.

Anlaşma Boşanma Davasının Şartı Var Mıdır?

1- Evliliğin en az  1 yıl sürdürülmesi gerekmektedir. Anlaşmalı boşanma davası açabilmek için evliliğin en az 1 yıl sürdürülmesi gerekmektedir. 2- Hakim, tarafları bizzat dinleyerek karar verir. Her ne kadar tarafların avukatı olsa da hakim tarafları bizzat kendisi dinler.

Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürer? Tek Celsede Biter Mi?

Anlaşmalı boşanma davası,bulunan şehrin mahkemelerdeki iş hacmine göre ortalama 2 veya 3 ayda mahkeme gün vererek sonuçlanır. Anlaşmalı boşanma davası; çekişmeli boşanma davasından farklı olarak tanık, bilirkişi incelemesi vs. gibi uzun süreçler olmadığından tek celsede sonuçlanabilir.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Yetkili Mahkeme ve Görevli Mahkeme Neresi?

Anlaşmalı boşanma davasında tarafların son 6 ayda oturdukları yer veya davayı açan tarafın yerleşim yerindeki Aile Mahkemesi görevlidir. Kesin yetki kuralı olmadığından taraflar anlaşarak istediği yer Aile Mahkemesinde de davayı açabilirler. 

Boşanma Avukatı ile Çalışmak Önemli Midir?

Aile hukukundan doğan davalar sancılı ve teknik konuları içerisinde barındırdığı için tarafların ileride sıkıntı yaşamaması için en iyi boşanma avukatı ile bu süreci sürdürmeleri gerekmektedir. Tarafların yargılama öncesinde sonrasında yapacağı hatalar kendisi için sıkıntı yaşatabilir. Bu aşamada sunulan delillerin önemi ve hukuka uygunluğu, dilekçenin dili son derece önemlidir. İşte bu aşamalar için iyi bir boşanma avukatı ile sürecin sürdürülmesi gerekmektedir.