Fuhuş Suçu

FUHUŞ SUÇU ( TCK 227)

1 ) Fuhuş Nedir ?

                          Fuhuş; bir kimsenin bir menfaat karşılığı  bir başka kişi ile cinsel ilişkiye girmesidir. Bu menfaat genel olarak paradır. Fuhuş , insanlık tarihi boyunca var olmuş, çok eski bir meslek geleneğidir. Fuhuş,  kadın tarafından yapılabildiği gibi erkek tarafından da yapılmaktadır. Fuhuş ile ilgili düzenlemeler ülkelerden ülkelere fark ettiği gibi , ülkemizde de Osmanlı'dan beri farklı şekilde ele alınmış ve buna ilişkin yasal düzenlemeler çıkarılmıştır. 

                           Fuhuş suçu , ülkemizde Türk Ceza Kanunu' nun  227 . maddesinde  ele alınmıştır. Türkiye 'de bireysel fuhuş yapmak suç değildir. Suçun oluşması kanunda sayıldığı gibi seçimlik hareketli bir suçtur. Fuhuş suçu ; bir kimseyi fuhuşa teşvik etme, fuhuş için yer temin etmek , fuhuş için aracılık etme gibi hallerin gerçekleşmesi ile oluşmaktadır. 

                           Fuhuş suçu ile korunan hukuki değerler; toplumun düzeni korunmak istenmektedir. Manevi değerler, aile yapısı, toplum sağlığı ve insan onuru gibi kavramlar hukuken korunmak istenmektedir. 

                            Fuhuş suçu , 5237 sayılı  TCK 'nın  topluma karşı suçlar kısmının  yedinci bölümünde genel ahlaka karşı suçlar adı altında 227  .maddesinde düzenlenmiştir. 

Fuhuş 

Madde 227 (1) Çocuğu fuhşa teşvik eden, bunun yolunu kolaylaştıran, bu maksatla tedarik eden veya barındıran ya da çocuğun fuhşuna aracılık eden kişi, dört yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu suçun işlenişine yönelik hazırlık hareketleri de tamamlanmış suç gibi cezalandırılır. 

(2) Bir kimseyi fuhşa teşvik eden, bunun yolunu kolaylaştıran ya da fuhuş için aracılık eden veya yer temin eden kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis ve üçbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Fuhşa sürüklenen kişinin kazancından yararlanılarak kısmen veya tamamen geçimin sağlanması, fuhşa teşvik sayılır. 

(3) (Mülga: 6/12/2006 – 5560/45 md.; Yeniden düzenleme: 24/11/2016-6763/18 md.) Fuhşu kolaylaştırmak veya fuhşa aracılık etmek amacıyla hazırlanmış görüntü, yazı ve sözleri içeren ürünleri veren, dağıtan veya yayan kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis ve iki yüz günden iki bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır .

(4) Cebir veya tehdit kullanarak, hile ile ya da çaresizliğinden yararlanarak bir kimseyi fuhşa sevk eden veya fuhuş yapmasını sağlayan kişi hakkında yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarısından iki katına kadar artırılır 

(5) Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan suçların eş, üstsoy, kayın üstsoy, kardeş, evlat edinen, vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruma ve gözetim yükümlülüğü bulunan diğer kişiler tarafından ya da kamu görevi veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır 

(6) Bu suçların, suç işlemek amacıyla teşkil edilmiş örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır. 

(7) Bu suçlardan dolayı, tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. 

(8) Fuhşa sürüklenen kişi, tedaviye veya psikolojik terapiye tâbi tutulabilir. 

 

2-) Fuhuş Suçunun Unsurları Nelerdir?

                    Fuhuş suçu seçimli hareketli bir suçtur. Suçun mağduru çocukta olabilir ,yetişkin kişiler de olabilmektedir.  Fuhuş suçu , bireysel yapıldığı taktirde suç oluşmamaktadır. Ancak; aşağıda belirttiğimiz şekilde suçu işleyen fail olarak cezalandırılır.

a) Fuhuşa Teşvik Etmek

b) Fuhuşa Aracılık Etmek

c) Fuhuşa Yer Temin Etmek

d) Fuhuş Yapmayı Kolaylaştırma 

                           Bu filler gerçekleştiren kişiler suçun faili olarak cezalandırılır. Fuhuş yapan kişiler ise mağdur olarak gösterilir.


3-) Fuhuş Suçunun Cezası Nedir ?

                           Mağdurun çocuk olması durumunda TCK 227/1 fıkrası dikkate alınarak fail ; 4 yıldan 10 yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

                            Mağdurun yetişkin olması durumunda TCK 227/2 fıkrası dikkate alınarak fail  ; 2 yıldan 4 yıla kadar hapis ve üçbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.


4-) Fuhuş Suçunda Suçun Cezasını Artıran Nitelikli Haller Nelerdir?

                            Suçun cezasını artıran haller fuhuş suçunda da mevcuttur. Buna göre; 

a)  Cebir ve tehdit kullanılarak, hile ve çaresizlikten yararlanarak bir kimseyi fuhuşa sevk eden veya          fuhuş yapmasını sağlayan 

b)   Suçun eş, üstsoy, kayın üstsoy, kardeş, evlat edinen, vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruma ve gözetim yükümlülüğü bulunan diğer kişiler tarafından ya da kamu görevi veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle işlenmesi halinde

c)      örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde

 

                          Fuhuş suçu, şikayete tabi bir suç değildir. Dolayısıyla resen soruşturulması veya kovuşturulması yapılır. Uzlaşmaya tabir bir suç değildir. Fuhuş suçun da görevli mahkemeler asliye ceza mahkemeleridir.


FUHUŞ SUÇU İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI


Sanığın aşamalarda alınan savunmalarında olay yerinde alacağını tahsil için bulunduğunu, fuhuş suçu ile ilgisinin olmadığını savunması, dosyanın her üç mağdurunun ifadelerinde sanığın fuhuş suçu ile ilgili herhangi bir anlatımlarının olmaması, mağdure ...'un soruşturma aşamasında alınan ifadesinde, bulundukları evin sanıklar ... ve ...'a ait olduğunu beyan etmişse de, yakalandıkları bu evde fuhuş yapmadığını belirtmesi, aşamalarda dinlenen tanıklardan da, mağdurların fuhuşlarına sanıkların aracılık ettiklerine yönelik herhangi bir beyanın olmaması karşısında sanığın atılı fuhuş suçlarını işlediğine ilişkin sübuta yeterli her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı gözetilmeden, sanığın fuhuş suçlarından beraati yerine, yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkumiyetine dair karar verilmesi. ( Yargıtay 18. Ceza Dairesi 2016/6971 E. 2018/4618 K.)


Fuhuş yaparak geçimini sağlayan sanığın kendi reklamını yapmak amaçlı, takma isminin ve telefon numarasının yazılı olduğu kartvizitleri dağıtması için dosyası tefrik edilen suça sürüklenen çocuk ... ...'e vererek onu fuhuşa azmettirdiği biçiminde kabul edilen eyleminde, TCK'nın 227/2. maddesinde düzenlenen fuhuş suçunun mağdurunun sanığın bizzat kendisi olması nedeniyle ve kendi fuhuşuna aracılık etmesi eyleminin bu suçu oluşturmayacağı gözetilmeden, beraat yerine mahkumiyetine karar verilmesi,
Kanuna aykırı ve sanık ...'ün temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden, tebliğnamedeki düşünceye aykırı olarak, HÜKMÜN BOZULMASINA ( Yargıtay 18 .Ceza Dairesi 2016/8870 E. 2018/10552) 


Sanığın ... adlı otelin işletmecisi olduğu, otele bay ve bayan olarak fuhuş yapmak amacıyla gelen müşterilere evlilik cüzdanı olmadan bu kişilere oda tahsis etmelerinin, müşterilerin fuhuş yapmak için geldiklerini bilmelerine tek başına delalet edemeyeceği, böylece sanığın yer temin ederek atılı suçu işlediklerine dair iddiadan başka mahkûmiyetlerini gerektirecek nitelikte bir delil dosya kapsamında bulunmamasına rağmen, yetersiz gerekçeyle mahkumiyet kararı verilmesi,
Kanuna aykırı, sanık ... müdafiinin temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden, tebliğnameye aykırı olarak, HÜKMÜN BOZULMASINA ( Yargıtay 18 .Ceza Dairesi 2018/23744 E. 2016/3369 K.)