Uyuşturucu Madde Kullanma ve Bulundurma Suçu

Uyuşturucu Madde Kullanma ve Bulundurma Suçu

                       Uyuşturucu madde kullanma suçu, kişinin kişisel kullanım amacıyla uyuşturucu maddeyi bulundurmasıdır. Kişi bu kişisel kullanımı aşan şekilde davranırsa örneğin; bir başkasına satarsa uyuşturucu madde satıcılığı suçunu oluşturmaktadır.

Uyuşturucu Madde Kullanımı ve Bulundurma Suçunun Cezası Nedir?

                   Uyuşturucu madde kullanımı ve bulundurma suçu Türk Ceza Kanunu'nun kamunun sağlığa karşı suçlar başlığı altında madde 191 'de düzenlenmiştir.

                     Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulandıran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Uyuşturucu Madde Kullanma Suçunda Kamu Davasının Ertelenmesi ve Denetimli Serbestlik Var Mı ?

                      Bu suçtan dolayı başlatılan soruşturmada şüpheli hakkında, 5 yıl süreyle kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilir. Cumhuriyet savcısı, bu durumda şüpheliyi , erteleme süresi zarfında kendisine yüklenen yükümlülüklere uygun davranmadığı veya yasakları ihlal ettiği takdirde kendisi bakımından ortaya çıkabilecek sonuçlar konusunda uyarır.

                       Erteleme süresi zarfında şüpheli hakkında asgari 1 yıl süreyle denetimli serbestlik tedbiri uygulanır.Bu süre Cumhuriyet savcısının kararı ile üçer aylık sürelerle en fazla 1 yıl daha uzatılabilir. Hakkında denetimli serbestlik tedbiri verilen kişi, gerek görülmesi halinde denetimli serbestlik süresi içinde tedaviye tabi tutulur.

Kişi Ertelemeye Aykırı Davranırsa Ne Olur?

                        Kişinin erteleme süresi zarfında; 

a) Kendisine yüklenen yükümlülüklere veya uygulanan tedavinin gereklerine uygun davranmamakta ısrar etmesi,

b) Tekrar kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alması, kabul etmesi veya bulundurması,

c) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanması, halinde , hakkında kamu davası açılır.

Etkin Pişmanlık Hükümleri Uygulanır Mı?

                         Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran kişi, resmi makamlar tarafından haber alınmadan önce , bu maddeyi kimden, nerede ve ne zaman temin ettiğini merciine haber vererek suçluların yakalanmalarını veya uyuşturucu veya uyarıcı maddenin ele geçirilmesini kolaylaştırırsa, hakkında cezaya hükmolunmaz.

                         Bu suçlar haber alındıktan sonra gönüllü olarak, suçun meydana çıkmasına ve fail veya diğer suç ortaklarının yakalanmasına hizmet ve yardım eden kişi hakkında  verilecek ceza, yardımın niteliğine göre dörte birinden yarısına kadarı indirilir.

                         Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi, hakkında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmaktan dolayı soruşturma başlatılmadan önce resmi makamlara veya sağlık kuruluşlarına başvurarak tedavi ettirilmesini isterse, cezaya hükmolunmaz.

UYUŞTURUCU MADDE KULLANIMI İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI

Sanığın, açık cezaevinden çıktığı izin dönüşü içmek amacıyla cezaevine uyuşturucu madde sokmaya çalışırken yakalanmasından ibaret eyleminin, kendi kullanımı için cezaevine uyuşturucu madde sokma suçunu oluşturacağından TCK'nın 297. maddesinin 1. fıkrasının 2. cümlesi gereğince yarı oranında artırılarak hüküm kurulması gerektiği gözetilmeden, suç niteliğinin tayininde hataya düşülerek iki ayrı suç oluşturduğu kabul edilerek hüküm kurulması, Kanuna aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, hükmün BOZULMASINA, 05.02.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.(Yargıtay 20.Ceza Dairesi 2017/3200 E. 2018/571 K.)Olay tutanağına, sanığın savunmalarına ve tüm dosya kapsamına göre, üzerinde uyuşturucu madde ele geçmeyen ve yapılan kan tahlilinde de uyuşturucu kullanımı tespit edilemeyen sanığın, kendi soyut beyanı dışında, ele geçen uyuşturucu maddeyle ilgisi olduğuna veya diğer sanığın suçuna iştirak ettiğine dair, kuşku sınırlarını aşan yeterli ve kesin delil bulunmadığı anlaşıldığından, “Şüpheden sanık yararlanır” ilkesi de gözetilerek sanığın beraati yerine, yazılı gerekçelerle mahkûmiyetine hükmedilmesi,Kanuna aykırı olup, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün bu sebepten dolayı BOZULMASINA, 23.02.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. ( Yargıtay 9. Ceza Dairesi 2015/14406 E. 2016/1562 K.)Dosya kapsamına göre; suç konusu uyuşturucu maddenin miktarı dikkate alınarak sanığın ele geçen uyuşturucu maddeyi kullanma dışında bir amaçla bulundurduğuna ilişkin mahkûmiyetine yeterli ve kesin delil bulunmadığı gözetilerek, sanık hakkında “kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma yerine “uyuşturucu madde ticareti suçundan hüküm kurulması, Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, hükmün BOZULMASINA.( Yargıtay 10. Ceza Dairesi 2018/60 E. 2018/3139 K.)


Uyuşturucu dosyaları ile ilgili ceza avukatıyla çalışmak son derece önemlidir.