Uyuşturucu Ticareti Suçunda Etkin Pişmanlık

UYUŞTURUCU TİCARETİ SUÇUNDA ETKİN PİŞMANLIK

Uyuşturucu ticareti suçlarında sıklıkla görülen durumlardan biri de etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasıdır. Etkin pişmanlık, kişinin işlenen suçtan ötürü pişman olması ve gerçeklerin ortaya çıkması için adalet sistemine yardımcı olmasıdır. Uyuşturucu ticareti suçunda da fail etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak faile verilecek ceza da indirim hatta ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verilebilir. Kanun koyucunun etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasındaki amacı başka faillerin ve suç unsurlarının ortaya çıkmasını istemesidir. Uyuşturucu ticareti suçunda,  Türk Ceza Kanununun 192. Maddesinde etkin pişmanlık hükümlerinin nasıl uygulanacağı kanunda belirtilmiştir.

Etkin pişmanlık

Madde 192- (1) Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarına iştirak etmiş olan kişi, resmi makamlar tarafından haber alınmadan önce, diğer suç ortaklarını ve uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin saklandığı veya imal edildiği yerleri merciine haber verirse, verilen bilginin suç ortaklarının yakalanmasını veya uyuşturucu veya uyarıcı maddenin ele geçirilmesini sağlaması halinde, hakkında cezaya hükmolunmaz.

Öncelikle TCK 192/1 Fıkrasında uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçunu resmi makamlar tarafından haber alınmadan önce failin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanması durumundan bahsedilmiştir.

Bu fıkranın uygulanması için ; kanunda belli şartların bir arada olması gerekmektedir. Buna göre;

  • Failin, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçuna iştirak etmiş olması,
  • Failin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemesi,
  • Etkin pişmanlığın resmi makamlar tarafından haber alınmadan önce istemesi
  • Failin verdiği bilgiler diğer suç ortaklarını ve uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin saklandığı veya imal edildiği yerleri merciine haber vermesi ve verilen bilgiler suç ortaklarının  yakalanmasına veya uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin ele geçirilmesi sağlaması gerekmektedir.

 Yukarıda sayılan şartların gerçekleşmesi halinde fail etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanır ve fail hakkında cezaya hükmolunmaz.

(3) Bu suçlar haber alındıktan sonra gönüllü olarak, suçun meydana çıkmasına ve fail veya diğer suç ortaklarının yakalanmasına hizmet ve yardım eden kişi hakkında verilecek ceza, yardımın niteliğine göre dörtte birden yarısına kadarı indirilir.

Maddenin 3. Fıkrasında ise ; uyuşturucu ticareti suçunda failin suçun yetkili makamlar tarafından haber alındıktan sonra etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanması istemesi durumu düzenlenmiştir.

Burada da etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması için belirli şartların gerçekleşmesi gerekmektedir. Buna göre;

  • Failin uyuşturucu ticaretine suçuna iştirak etmesi
  • Failin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemesi
  • Fail etkin pişmanlığı ,resmi makamlar tarafından haber alınmasından sonra istemesi
  • Fail veya diğer suç ortaklarının yakalanmasına hizmet ve yardım etmesi
  • Hüküm verilmeden önce , fail veya diğer suç ortaklarının yargılanması

Yukarıda açıklanan şartların gerçekleşmesi durumunda mahkemenin takdirine göre ve yardımın niteliğine göre verilecek ceza   ¼ den ½ kadar indirilir.

Etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması teknik ve uygulanması belirli şartlar halinde gerçekleşen bir kanun hükmüdür.


UYUŞTURUCU TİCARETİ SUÇUNDA ETKİN PİŞMANLIĞA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI


Tüm dosya kapsamına göre; olay tarihinde sanık ...'ın kullandığı araçta net 297 gr esrar ve 1680 adet MDMA içeren hap ele geçtiği, sanığın aşamalarda ele geçen uyuşturucu maddeleri ...isimli birinden aldığını beyan ettiği, fakat Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gönderilen 04.05.2017 tarihli müzekkerede dosyamızda tanık olarak ifadesine başvurulan ...'in Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2016/ 8025 soruşturma numaralı dosyada halihazırda teknik takip altında bulunduğu ve sanık ... ile konuşmalarına dair iletişimin tespiti çözüm tutanakları ve fiziki takip tutanağının bulunduğu;
Gebze Cumhuriyet Savcılığı tarafından 18.07.2017 tarihinde ... hakkında dosyamızdaki olay esas alınarak iddianame düzenlendiği ve Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gönderilen müzekkere sonucu sanıkta ele geçen uyuşturucu maddelerin sanığa ... tarafından verildiğinin anlaşılması karşısında TCK'nın 192/3. maddesinde düzenlenen etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanma şartları oluşmadığı halde sanık hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması,Kanuna aykırı ( Yargıtay 20. Ceza Dairesi 2019/2557 E. 2020/4236 K.)


Sanıklar ... ve 'ın kollukta müdafii huzurunda alınan beyanlarında diğer sanıklara ilişkin uyuşturucu satma işinin hangi aşamalarında, ne şekilde ve ne zaman yer aldıkları ve suçtan elde edilen paranın ...'a verildiğine dair beyanları ile dosyada delil olarak bulunan görüntüleri yorumlayan beyanları olmasa idi, diğer sanıkların üzerlerine atılı suçları inkar etmeleri karşısında cezalandırılmaları için kesin ve inandırıcı delil elde edilemeyeceğinden sanıklar ... ve ... hakkında diğer suç ortaklarının yakalanmasına yardım ettiklerinden TCK 192/3 maddesindeki etkin pişmanlık hükmünün uygulaması gerekiğinin gözetilmemesi,
Kanuna aykırı. ( Yargıtay 20. Ceza Dairesi 2019/3296 E. 2020/4223 K.)


Olay tutanağı içeriği, sanığın yakalanış biçimi ve tüm dosya kapsamına göre; üzerinde kişisel kullanım sınırında esrar ele geçirilen sanığın, hakkında kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan işlem yapılan ...'a esrar verdiğini söylediği ve sonrasında adı geçenden net 2,3 gram esrar ele geçtiği anlaşılmakla; uyuşturucu madde ticareti yapma suçu yönünden aleyhinde yeterli delil bulunmadığı aşamada, ikrarı ile kendi suçunun niteliğinin ortaya çıkmasına yardım eden sanık hakkında TCK'nın 192/3. maddesinde düzenlenen etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi,
Yasaya aykırı. ( Yargıtay 10. Ceza Dairesi 2017/1847 E. 2020/1508 K. )