Yağma Suçu

YAĞMA SUÇU NEDİR?

                  Yağma , cebir ve tehdit kullanmak suretiyle bir başkasının malının alınmasıdır. Yağma suçu, hırsızlık suçundan farklı olarak cebir ve tehdit unsurlarını barındırmaktadır. Yağma suçunda tehdit, sadece yağmaya uğrayan kişiye değil, yakınlarına zarar vereceği bahisle de gerçekleştirilebilir.  Nitekim Tck 148 /1 fıkrasında şu ifadelere yer vekmektedir; ''Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden ya da malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından bahisle tehdit ederek veya cebir kullanarak, bir malı teslime veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılan kişi  '' .

                     Yağma suçuna halk arasında gasp suçu da denilmektedir. İkisi arasında bir fark yoktur.

            Yağma suçu Türk Ceza Kanunu'nun Malvarlığına Suçlar Bölümü'nün 148 ve 150. maddelerinde  düzenlenmiştir.


YAĞMA SUÇUNUN CEZASI NEDİR?

                           TCK'nın 148/1 fıkrası yağma suçunun basit halini oluşturmaktadır. Şikayete tabi bir suç değildir. Uzlaşma hükümleri uygulanmaz. Savcılık makamı resen soruşturma ve kovuşturma açar. Basit yağma suçu işleyen fail , 6 yıldan 10 yıla kadar cezalandırılır.

                                   TCK'nın  149 maddesinde ise suçun nitelikli halleri sayılmaktadır. Suçun nitelikli hali, ceza artıran hal olup; kanunda tek tek sayılmaktadır. Yağma suçunun nitelikli hali de basit halinde olduğu gibi şikayete ve uzlaşmaya tabi değildir. Dolayısıyla yine resen soruşturma ve kovuşturma işlemi gerçekleştirilir. Yağma suçunun nitelikli halleri ve cezası şöyledir;

a) Silahla, 

b) Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, 

c) Birden fazla kişi tarafından birlikte, 

d) (Değişik: 18/6/2014-6545/64 md.) Yol kesmek suretiyle ya da konutta, işyerinde veya bunların eklentilerinde 

e) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, 

f) Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak, 

g) Suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla 

h) Gece vaktinde, İşlenmesi halinde, fail hakkında 10 yıldan 15 yıla  kadar hapis cezasına hükmolunur. 


YAĞMA SUÇUNDA DAHA AZ CEZAYI GEREKTİREN HALLER NELERDİR?

                                Suçun temel şekline ilaveten daha az cezayı gerektiren haller yağma suçunda da mevcut olup, bunlar kanunda sayılmıştır.  Buna göre ; yağma suçunda daha az cezayı gerektiren haller şunlardır;

1- Belirli Bir Hukuki Alacağı Tahsil Etmek Amacıyla Yağma Suçunun İşlenmesi

TCK 150/1 : ''Kişinin bir hukuki ilişkiye dayanan alacağını tahsil amacıyla tehdit veya cebir kullanması halinde, ancak tehdit veya kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır. ''   Burada fail ile mağdur arasında bir hukuki ilişkinin varlığı ispat edilmesi durumunda faile ceza verilmesine yer olmadığına dair karar çıkabilir.

2- Malın  Değerinin Azlığı

TCK 150/2 :'' Yağma suçunun konusunu oluşturan malın değerinin azlığı nedeniyle, verilecek ceza üçte birden yarıya kadar indirilebilir .''  Hırsızlık suçunda olduğu gibi malın değerinin az olması yağma suçlarında da bir indirim hali olarak uygulanmaktadır.


YAĞMA SUÇUNA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI


''Sanığın, mağdurun işyerine gelerek bir adet .... sigarası istediği ve 5.25.-TL para verdiği, mağdurun istediği sigaranın 8.-TL olduğunu söyleyip sigarayı vermemesi üzerine “seni beni tanımıyor musun? Akıllı ol, bana yanlış yapma” şeklinde tehdit ettikten sonra elindeki paraya hangi sigara oluyorsa onu istediği, sigarayı alan sanığın tezgah üzerindeki parayı da alıp işyerinden çıktığı ve hemen peşinden mağdurun giderek sigarayı ya da parayı istediği, sanığın da yerden aldığı plastik kasa ile mağdura vurup basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaraladığı, bu sırada çevredeki kalabalığı göre polis ekibinin olaya müdahale ettiğinin anlaşılması karşısında; hırsızlık olarak başlayan eylemin elde edilen hırsızlık ürünü malın hakimiyet alanına sokulmadan kesintisiz bir şekilde takip yapan mağdura cebir kullanılarak eylemin tamamlanması sebebiyle yağma suçuna dönüştüğü, yağma suçunun oluşabilmesi için cebir ve tehdidin malın alınması sırasında veya hırsızlık suçu tamamlanmadan malın götürülmesi sırasında malın geri alınmasını önlemek amacıyla kullanılması gerektiği anlaşılmakla, delillerin takdirinde ve suç vasfında yanılgıya düşülerek sanık hakkında yağma suçundan mahkumiyetine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hükmedilmesi,... '' ( Yargıtay 6. Ceza Dairesi 2013/31841 Esas 2016/2277 Karar)''Sanık ...'ın, olaydan hemen sonra yanlarında bulunan ... ..'ün yakınan İsmeti kastederek “bunların parasını geri ver” demesi üzerine yakınandan yağmaladığı 7.-TL'nin 1.-TL'sini iade ettiğinin anlaşılması karşısında; yakınanın kısmi iadeye rızası olup olmadığı sorularak sonucuna göre sanık hakkında 5237 sayılı TCK'nın 168. maddesinin uygulanma koşullarının tartışılması gerektiğinin gözetilmemesi,...'' ( Yargıtay 6. Ceza Dairesi 2013/28919 Esas 2016/853 Karar)''Yakınanın işyerinden kısa süreliğine ayrılması üzerine, sanığın, işyerine girerek, yakınanın açıkta bulunan çantasını aldığı ve çanta elinde olduğu halde, yakınanın işyerine dönmesi üzerine, yakınanın bağırmasını ve karşı koymasını engellemek için, saldırıp yere yatırarak tekmeyle vurduktan sonra, suça konu çantadan bir şey almadan çantayı at??p kaçması biçiminde oluşan olayda, sanığın suça konu çanta elinde olduğu halde yakınana zor kullanmış olmasına göre yağma eyleminin tamamlandığı, ancak, bu sırada çantayı atması biçimindeki davranışının ise, 5237 sayılı Yasa'nın 168/3. maddesine uyan etkin pişmanlık olduğu gözetilmeden, nitelendirmede yanılgıya düşülerek yazılı biçimde hüküm kurulması,...'' ( Yargıtay 6.Ceza Dairesi 2016/19226 Esas 2007/4732 Karar)