HAKARET SAVUNMA DİLEKÇESİ

İSTANBUL (   ) AĞIR CEZA MAHKEMESİNE 

DOSYA NO                 :  

SANIK                         :  

MÜDAFİ                     :  

KONU                         : Savunmalarımızın sunulmasından ibarettir.    

AÇIKLAMALAR                    

Müvekkil hakkında ,Türk Ceza Kanunu’nun 125/2,53,63 maddeleri uyarınca Hakaret suçuna istinaden kamu davası açılmıştır. İşbu dilekçe ile isnat edilene suçlamalara ilişkin savunmalarımızı sunmaktayız.

1-SÖZ KONUSU İFADELER HAKARET DEĞİLDİR. 

Müvekkil, whatsapp üzerinden mağdur kişiye hakaret ettiği iddia edilmişse de söz konusu ifadeler Yargıtay kararlarında da hakaret olarak kabul edilmemektedir. Hakaret suçunun oluşabilmesi için, karşı tarafın onur, şeref ve  saygınlığını rencide edici nitelikte olması gerekmektedir. Oysaki mesajlardaki ifadeler bu durumu karşılamamaktadır ve hakaret suçunun unsurları oluşmadığından müvekkilin beraatine karar verilmesi gerektirmektedir. 

2- İSNAT EDİLEN SUÇLAMAYI KABUL ETMEMEKLE BİRLİKTE; SÖZ KONUSU HAKARET SUÇU OLUŞMUŞ OLSA DAHİ TCK MD. 129 HAKSIZ FİİL NEDENİYLE VEYA KARŞILIKLI HAKARET MADDESİ UYGULANMALIDIR. 

Söz konusu suçlamaları kabul etmemekle birlikte ; mahkeme aksi kanatte ise hakaret fiilinin karşılıklı olması ve haksız fiil nedeniyle oluşmasından ötürü TCK madde 129 uygulanmalıdır.

 Haksız fiil nedeniyle veya karşılıklı hakaret

 Madde 129- (1) Hakaret suçunun haksız bir fiile tepki olarak işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte birine kadar indirilebileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir. 

(2) Bu suçun, kasten yaralama suçuna tepki olarak işlenmesi halinde, kişiye ceza verilmez.

 (3) Hakaret suçunun karşılıklı olarak işlenmesi halinde, olayın mahiyetine göre, taraflardan her ikisi veya biri hakkında verilecek ceza üçte birine kadar indirilebileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir.   

SONUÇ VE İSTEM   : Yukarıda açıkladığımız hal ve sebeplerle; müvekkil hakkında isnat edilen suçlamalardan  BERAATİNE karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim.   


                                                                                 SANIK MÜDAFİ 

MAKALELER

Uyuşturucu Davalarına Bakan Avukatlar

Cinsel Suçlara Bakan Avukatlar