Reşit Olmayanla Cinsel İlişki ( Madde 104 )

REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ ( MADDE 104 ) 

 Reşit olmayanla cinsel ilişki, madde 103 'ten farklı olarak onbeş yaşını bitirmiş çocuklarla cebir,tehdit ve hile olmaksızın cinsel ilişkide bulunan kişilere verilen cezadır.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki 

Madde 104 :'' 1) Cebir, tehdit ve hile olmaksızın , onbeş yaşını bitirmiş çocukla cinsel ilişkide bulunan kişi, şikayet üzerine , 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

2) Suçun mağdur ile arasında evlenme yasağı bulunan kişi tarafından işlenmesi halinde, şikayet aranmaksızın , 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 3) Suçun, evlat edineceği çocuğun evlat edinme öncesi bakımını üstlenen veya koruyucu aile ilişkisi çerçevesinde koruma, bakım ve gözetim yükümlülüğü bulunan kişi tarafından işlenmesi hâlinde, şikâyet aranmaksızın ikinci fıkraya göre cezaya hükmolunur. 

 REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ SUÇUNA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI

Sanıkların çocuğun nitelikli cinsel istismarı eylemleri reşit olmayanla cinsel ilişki kabul edilerek şikayetten vazgeçme nedeniyle kamu davalarının düşmesine, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, çocuğun kaçırılması ve alıkonulması suçlarından beraatlerine
İlk derece mahkemesince verilen hükümler temyiz edilmekle başvurunun muhtevası nazara alınarak dosya tetkik edildi, gereği görüşüldü:
Katılan mağdure vekilinin sanık ... hakkındaki kurulan hükümlere yönelik temyiz isteminin incelenmesinde;
Kayden 25.10.1995 doğumlu olup, mahkemece ifadesinin alındığı, 03.10.2013 günlü duruşmada on sekiz yaşı içerisinde bulunan mağdurenin, olaydan dolayı sanık ...’ten şikayetçi olmadığını beyan etmesi karşısında, yaş küçüklüğü nedeniyle tayin edilen vekilin hükümleri temyize hakkı bulunmadığından, vaki temyiz isteminin 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek 1412 sayılı CMUK'nın 317. maddesi gereğince REDDİNE,
Katılan mağdure vekili ile katılan ...’nin sanık ... hakkında kurulan hükümlere yönelik temyiz istemlerinin incelenmesine gelince;
Tüm dosya kapsamı ve gerekçe içeriğine göre mahkemece kabul ve takdir kılınmış beraat ile düşme hükümleri usul ve kanuna uygun bulunduğundan, katılan mağdure vekili ile katılan ...’nin yerinde görülmeyen temyiz taleplerinin reddiyle hükümlerin ONANMASINA, 21.09.2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi. ( Yargıtay 9. Ceza Dairesi 2021/22405 E. - 2021/7863 K. ) 


1-Sanık hakkında reşit olmayanla cinsel ilişki suçundan verilen hükmün temyiz incelemesinde;
5271 sayılı CMK.nın 231/12. maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin kararlar itiraza tabi olup temyiz yasa yoluna başvurulması olanaklı bulunmadığından; katılan ... vekilinin itirazları hakkında da Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2015/350 değişik iş sayılı kararı ile bir karar verilmiş olup bu kararda CMK.nın 271/4. madde ve fıkrası uyarınca kesin olduğundan, dosyanın incelenmeksizin mahalline iadesine,
2-Sanık hakkında kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan verilen hükmün temyiz incelemesinde;
Dosya kapsamından sanığın evi terk etme kastı olmayan katılanla rızası dahilinde buluştuğu anlaşılmakla tebliğnamedeki bozma düşüncesine iştirak edilmemiştir.
Mahkemece kanıtlar değerlendirilip gerektirici nedenleri açıklanmak suretiyle verilen beraat kararı usul ve yasaya uygun bulunduğundan, katılan ... vekilinin, suçun sabit olduğuna sanığın cezalandırılması gerektiğine yönelik temyiz itirazının reddiyle hükmün ONANMASINA, 24.06.2021 gününde oybirliğiyle karar verildi.( Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2020/2758 E. - 2021/16717 K. )   


Sanık ... yönünden yapılan değerlendirmede sanık ile mağdure arasındaki cinsel ilişkinin rızayla olduğunun anlaşılması, sanığın mahkemeye sunduğu dilekçede mağdureyle sevgililer gününden birkaç gün sonra buluştukları şeklindeki savunması, mağdurenin soruşturma evresinde sanıkla ilk buluşmalarının şubat ayı başında olduğu ve bu buluşmadan iki hafta sonra tekrar evlerinde buluşup cinsel ilişkiye girdikleri yönündeki beyanı, tanıklar ... ile ...'in ifadeleri ve tüm dosya kapsamı nazara alındığında, kayden 05.02.2000 doğumlu mağdurenin suç tarihinde on beş yaşından küçük olduğu hususunun tereddütte kalıp, bu durum lehe değerlendirilerek mevcut haliyle sanığın eyleminin değişen vasfa göre reşit olmayanla cinsel ilişki suçunu oluşturduğu gözetilerek hüküm kurulması yerine suç vasfının tayininde yanılgıya düşülerek yazılı şekilde karar verilmesi,
Sanık ... yönünden yapılan değerlendirmede ise mağdurenin aşamalardaki beyanları ve tüm dosya kapsamına göre sanığın suç tarihlerinde on beş-on sekiz yaş aralığında bulunan mağdureye yönelik eylemlerini cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir nedene dayalı gerçekleştirdiğine dair mağdurenin kovuşturma evresindeki soyut iddiası dışında her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmayıp, mevcut haliyle eylemlerin 5237 sayılı TCK'nın 104/1,43/1. maddelerinde düzenlenen zincirleme şekilde reşit olmayanla cinsel ilişki suçunu oluşturduğu gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması,
Kanuna aykırı, sanıklar ... ile ... müdafileri ve katılanlar vekilinin temyiz itirazları ile müdafilerin duruşmalı inceleme sırasındaki sözlü savunmaları bu itibarla yerinde görüldüğünden, kısmen re'sen de temyize tabi hükümlerin 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek 1412 sayılı CMUK'nın 321. maddesi gereğince BOZULMASINA, 15.06.2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.( Yargıtay  14. Ceza Dairesi 2020/11476 E. - 2021/4283 K. )