Uyuşturucu Madde Ticareti Suçu

Uyuşturucu Madde Ticareti Suçu

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçunun Cezası Nedir?

                  Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç eden kişi , 20 yıldan 30 yıla kadar hapis ve ikibin günden  yirmibin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

                   Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren ,sevk eden, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran kişi, 10 yıldan az olmamak üzere hapis ve bin günden yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Ancak, uyuşturucu veya uyarıcı madde verilen veya satılan kişinin çocuk olması halinde, veren veya satan kişiye verilecek hapis cezası  15 yıldan az olamaz.

                    Bu suçların , üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında, suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, verilecek ceza bir kat artar.

                     Uyuşturucu veya uyarıcı etki doğurmamakla birlikte, uyuşturucu veya uyarıcı madde üretiminde kullanılan ve ithal veya imalı resmi makamların iznine bağlı olan maddeyi ülkeye ithal eden, imal eden, satan, satın alan, sevk eden, nakleden, depolayan veya ihraç eden kişi, 8 yıldan az olmamak üzere hapis ve bin günden  yirmibin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

Etkin Pişmanlık Hükümleri Uygulanır Mı?

                     Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarına iştirak etmiş olan kişi,resmi makamlar tarafından haber alınmadan önce , diğer suç ortaklarını ve uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin saklandığı veya imal edildiği yerleri merciine haber verirse, verilen bilgilerin suç ortaklarını yakalanmasını veya uyuşturucu veya uyarıcı maddenin ele geçirilmesini sağlaması halinde , hakkında cezaya hükmolunmaz.

                      Bu suçlar haber alındıktan sonra gönüllü olarak, suçun meydana çıkmasına ve fail veya diğer suç ortaklarının yakalanmasına hizmet ve yardım eden kişi hakkında verilecek ceza , yardımın niteliğine göre dörtte birden yarısına kadar indirilir. 


UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ SUÇU İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI

Sanığın evinde yapılan aramada, ele geçirilen net miktarı 0,16 gramdan ibaret 3 paket eroini, satma veya başkasına verme gibi kullanma dışında bir amaç için bulundurduğuna ilişkin, tanık ...'nın soyut beyanı dışında delil elde edilemediği, sabit eylemi hakkında “kullanmak için uyuşturucu maddebulundurma” suçu nedeniyle “kamu davasının ertelenmesi” kararı verildiği de dikkate alınarak, uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan beraati yerine, yazılı şekilde mahkûmiyetine karar verilmesi,
Kanuna aykırı, sanık ve müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, hükmün BOZULMASINA, bozmanın niteliğine göre sanığın SALIVERİLMESİNE, başka bir suçtan hükümlü ya da tutuklu bulunmadığı takdirde salıverilmesinin sağlanması için ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına yazı yazılmasına, 12/05/2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi. (Yargıtay 20.Ceza Dairesi 2016/363 E. 2016/2985 K.)Kendisinde uyuşturucu madde ele geçmeyen sanığın uyuşturucu madde ticareti yaptığına ilişkin, diğer sanık Mehmet'in sonradan döndüğü soyut açıklamaları dışında, her türlü kuşkudan uzak, kesin ve inandırıcı delil bu-lunmadığı gözetilmeden, beraati yerine mahkumiyetine karar verilmesi,Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, hükmün isteme aykırı olarak (BOZULMASINA), bozmanın niteliğine göre sanığın TAHLİYESİNE, başka suçtan hükümlü veya tutuklu olmadığı takdirde derhal salıverilmesinin sağlanması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına yazı yazılmasına, 28.01.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. (Yargıtay 10.Ceza Dairesi 2009/7557 E. 2010/1485 K.)Kolluk görevlilerinin devriye görevini yaptıkları sırada Haleplibahçe Mahallesi 2467 sokak no:6 sayılı yerden çıkan iki şahsın şüpheli hareketlerde bulunması üzerine görevlilerin şahısların yanına gitmek istedikleri, bu sırada şahısların kaçmaya başladıkları, sanığın polislerden kaçarken yere bir cisim atarak kaçmaya devam ettiği, yapılan takip sonucunda sanığın yakalandığı, diğer şahsın ise yakalanmadığı, sanık tarafından yere atılan sigara paketi içerisinde şeffaf poşete sarılı net 1,47 gram eroinin ele geçirildiği, suça konu uyuşturucu maddenin miktarı, ele geçiriliş biçimi, değerlendirildiğinde sanığın savunmasının aksine bu maddeleri satma veya başkasına verme gibi kullanma dışında bir amaçla bulundurduğuna ilişkin kuşku sınırlarını aşan yeterli ve kesin delil bulunmadığı, hakkında kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan ayrı soruşturma yapılan ... ...'a verdiği iddia edilen maddenin ele geçmemesi nedeniyle uyuşturucu veya uyarıcı madde olarak kabul edilemeyeceği gözetilmeden, sanık hakkında “kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma” yerine “uyuşturucu madde ticaretiyapma” suçundan hüküm kurulması,Kanuna aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, resen de temyize tabi olan hükmün BOZULMASINA; bozma nedenine göre sanığın SALIVERİLMESİNE, başka suçtan hükümlü veya tutuklu olmadığı takdirde serbest bırakılmasının sağlanması için ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı yazılmasına, 11.05.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  ( Yargıtay 20.Ceza Dairesi 2016/426 E. 2016/2925 K.)Uyuşturucu ticareti suçları dosyaları, mahiyeti itibariyle gerek usul gerekse esas bakımından hassas bir şekilde incelenip, üzerine durulması gereken davalardır. Bu bakımdan bir ağır ceza avukatı ile sürecin takip edilmesi gerekir.