Sosyal Medya Yoluyla Cinsel Taciz SuçuSosyal Medya Yoluyla Cinsel Taciz Suçu


                           Cinsel taciz suçu, Türk Ceza Kanunu'nun  cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar bölümünün 105. maddesinde düzenlenmiştir. Cinsel taciz suçunun oluşması için eylemin cinsel amaçlı olarak gerçekleşmesi gerekmektedir. Cinsel taciz suçunun oluşması için cinsel amaçlı  ve vücuda herhangi bir temasın olmaması  gerekmektedir. Eylemin dokunma şeklinde gerçekleşmesi durumunda cinsel saldırı yada cinsel istismar suçunu oluşturur. Cinsel taciz suçu; söz ve davranışlarla gerçekleşmektedir.
İnternet ağının gelişmesi ve genişlemesi beraberinde insanlar arasında mesafenin azalmasına ve yakınlaşmasına neden olmuştur. Bununla birlikte sosyal medya uygulamaları ( facebook, ınstagrami twitter ,whatsapp gibi.) insanlar arasında iletişimi daha da kolaylaştırmıştır. İnsanlar yüz yüzeyken sözleyemeyeceği sözleri sosyal medya ortamında rahatlıkça kullanmaktadır. Dolayısıyla kimi zaman yazılan bu yazıların geri dönüşü olmadığı için hoş olmayan kimi durumlarda meydana gelebiliyor. Sosyal medya uygulamalarının artması ile cinsel taciz suçu da artmıştır. Zira; sosyal medya kullananlar iletişimin sağladığı kolaylıkla rahatlıkla cinsel içerikli yazılar,yorumlar veya resimler paylaşabiliyor. Özellikle kadınlar ve çocuklar bu suçun mağduru olabilmektedir.


Sosyal Medya Yoluyla Cinsel Taciz Suçunun Cezası Nedir?


                               Sosyal medya yoluyla cinsel taciz suçu, Türk Ceza Kanunu'nun 105. maddesinde cinsel taciz suçunun nitelikli hali olarak düzenlenmiştir. Sosyal medya yoluyla cinsel taciz eyleminin oluşması durumunda kanun bu durumu cezanın artırılma sebebi kabul etmiştir.


Cinsel taciz 
Madde 105- (1) Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikayeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adlî para cezasına fiilin çocuğa karşı işlenmesi hâlinde altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.(1) 
(2) (Değişik: 18/6/2014-6545/61 md.) Suçun; 
a) Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin ya da aile içi ilişkinin sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle, 
b) Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından, 
c) Aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle 
d) Posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle, 
d) Posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle, 
işlenmesi hâlinde yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yarı oranında artırılır. Bu fiil nedeniyle mağdur; işi bırakmak, okuldan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalmış ise verilecek ceza bir yıldan az olamaz. 
                                    Madde metninde de görüleceği üzere, 105.maddenin d bendi cezayı artıran bir hal olarak düzenlenmiştir.
Cinsel taciz suç, şikayete tabi bir suçtur. Mağdur, cinsel tacizi öğrendiği tarihten itibaren 6 aylık süre içerisinde şikayet hakkını kullanmalıdır. Ancak; cinsel taciz suçunun nitelikli hali olan 2. fıkrası şikayete tabi değildir. Dolayısıyla sosyal medya üzerinden gerçekleşen eylem posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle gerçekleştiği için şikayete tabi değildir.


SOSYAL MEDYA YOLUYLA CİNSEL TACİZ SUÇUNA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI


Sanığın, ilgi duyduğu katılanın istemediğini ve kabul etmediğini belirtmesine rağmen, ısrarla evlenme teklif etmesi, sosyal medya ortamından ve telefon aracılığı ile sevgi içerikli mesajlar göndermesi karşısında, eylemlerinin TCK’nın 105/1-2-d ve 43. maddelerinde tanımlanan zincirleme cinsel taciz suçunu oluşturduğu gözetilmeden, kişilerin huzur ve sükununu bozma suçundan mahkumiyet kararı verilmesi,
Kanuna aykırı, sanık ...'in temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden, tebliğnameye aykırı olarak HÜKMÜN BOZULMASINA, yeniden hüküm kurulurken 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi gereğince yürürlükte olan 1412 sayılı CMUK'nın 326/son maddesi uyarınca kazanılmış hakkın saklı tutulmasına, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 12/03/2018 tarihinde oy birliğiyle karar verildi. ( Yargıtay 18.Ceza Dairesi 2016/5954 E. 2018/3396 K.)Suçun oluşması için sanığın cinsel arzularını tatmin amacıyla hareket etmesi gerekli değilsede, kişiyi rahatsız eden ve sıkıntıya sokan cinsel amaçlı davranışların varlığı gereklidir. Başka bir ifade ile bu suç cinsel amaçlı bir davranışla işlenebilir. Cinsel tacizin oluşması için fiilin cinsel yönden mağduru rahatsız edici boyuta ulaşması gerekir.
Olayımızda mağdur telefon ile rahatsız edildiğini belirtmiş cinsel olarak taciz edildiğinden söz etmemiştir. Cinsel amaç gütmeyen içerek itibari ile cinsel mahiyet taşımayan eylemlerin ısrarla işlenmesi halinde cinsel taciz değil, niteliğe göre koşulları varsa başka suçlar oluşabilir.
Cinsel içerikli olmayan söz ve fiillerin cinsel taciz suçunun unsurlarını oluşturduğunun kabülü halinde suçta kanunilik ve ceza hukukunda dar yorum ilkelerini aykırı hakeret edilmesi sonucu ortaya çıkar.  ( Yargıtay 18. Ceza Dairesi 2019/8781 E. 2020/4573 K.)Bu durumda sanık ile mağdurenin yaşları ve konumları, önceki ilişkilerinin niteliği, yakınlaşma biçimi, sarf ettiği sözlerin içeriği ve yeri, reddedildiği ve kabul görme olasılığı bulunmadığı halde evlenme isteğini ve beğeni ifadelerin rahatsız edici şekilde sırnaşıkça tekrarlaması birlikte değerlendirildiğinde cinsel amaçla ahlak temizliğine aykırı söz ve davranışlarla rahatsız ettiği ve bu sebeplerle somut olayda cinsel taciz suçunu tüm unsurlarıyla oluşturduğunun kabulünde zorunluluk vardır.  ( Yargıtay 14. Ceza Dairesi 2017/10326 E. 2018/1192 K.) 


BENZER MAKALELER    : 


  1.  Cinsel Suçlara Bakan Avukatlar

  2.  Cinsel Taciz Suçu

  3.  Cinsel Saldırı Suçu

  4.  Reşit Olmayanla Cinsel İlişki

  5.  Çocukların Cinsel İstismarı Suçu